विलोम शब्द हिंदी में (Vilom Shabd) Opposite Words in hindi

Opposite Words in hindi -: विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द (Vilom Shabd) कहलाते है। विलोम शब्दों को अंग्रेजी में Antonyms भी कहा जाता है। यंहा आप  1000+ से अधिक विलोम शब्द देख सकते है और अपनी नॉलेज को बड़ा सकते है।

विलोम शब्द (Vilom Shabd)

विलोम शब्द

जंगली             पालतू

राजतंत्र            गणतंत्र

बुढ़ापा             जवानी

जल्दी               देरी

कम                 ज्यादा

सज्जन             दुर्जन

खिलना            मुरझाना

चल                 अचल

बेवकूफ          चालाक

मोटा                पतला

जीवात्मा          परमात्मा

बेगम              बादशाह

वजह              वेवजह

मोक्ष               बंधन

शुभ               अशुभ

घात               प्रतिघात

मर्द               औरत

रंगीन              रंगहीन

अमंगल           मंगल

उचित             अनुचित

घृणा               प्रेम

जन्म              मृत्यु

सपूत               कपूत

अंकुश             निरंकुश

अंगीकार        अस्वीकार

अंतर               बाह्य

अंशतः             पूर्णतः

अकलुष          कलुष

अकाल            सुकाल

अक्रूर             क्रूर

अगला           पिछला

अग्रज             अनुज

अग्राह्य           ग्राह्य

अग्रिम           अन्तिम

अचल            चल

अच्छा             बुरा

अजल           निर्जल

अज्ञ                विज्ञ

अतल             वितल

अति               अल्प

अतिवृष्टि          अनावृष्टि

अतुकान्त        तुकान्त

अथ                 इति

अदेय              देय

अदोष             सदोष

अधम               उत्तम

अधर्म               सध्दर्म

अधिक             न्यून

अधुनातन         पुरातन

अनंत                अंत

अनभिज्ञ           भिग

अनागत            आगत

अनातुर            आतुर

अनाथ              सनाथ

अनाहूत            आहुत

अनित्य             नित्य

अनिष्ट              इष्ट

अनुकूल           प्रतिकूल

अनुज                अग्रज

अनुरक्त            विरक्त

अनुरक्ति           विरक्ति

अनुराग             विराग

अनुर्तीण            उर्तीण

अनुलोम            विलोम

अनैतिहासिक       ऐतिहासिक

अन्तरंग            बहिरंग

अन्धकार           प्रकाश

अपकार            उपकार

अपचार             उपचार

अपेक्षा               उपेक्षा

अपेक्षा               नगद

अपेक्षित            अनपेक्षित

अभिज्ञ               अनभिज्ञ

अभ्यस्त             अनभ्यस्त

अमर                  मर्त्य

अमावस्या             प्रूर्णिमा

अमृत                 विष

अरूचि             सुरूचि

अर्थ                   अनर्थ

अर्पण                ग्रह्र्ण

अर्वाचीन            प्राचीन

अल्प                 अधिक

अल्पकालीन         दीर्घकालीन

अल्पज्ञ               बहुज्ञ

अल्पायु             दीर्घायु

अवनत              उन्नत

अवर                 प्रवर

अवरोह              आरोह

अवलम्ब             निरालम्ब

असली               नकली

अस्त                  उदय

अस्ताचल           उदयाचल

अस्पृश्य              स्पृश्य

आकर्ष                 विकर्ष

आकर्षण              विकर्षण

आगमन                गमन

आगामी                गत

आगामी                विगत

आग्रह                   दुराग्रह

आचार                 अनाचार

आच्छादित           अनाछ्दित

ब्रह्म                       जीव

बिना                      साथ

बहुत                     थोडा

भद्र                       अभद्र

भय                       साहस

भला                      बुरा

भारतीय                विदेशी

मारी                      हलका

भूत                        भविष्य

भेद                       अभेद

भौतिक                 आध्यात्मिक

भाव                      अभाव

भोगी                     योगी

भूलोक                  द्युलोक

भोक्ता                   भोग्य

भर्ता                      भृत्य, भार्या

भक्ष्य                     भक्षक

भक्षक                   रक्षक

भूमा                      अल्पत्ता

भरा                       खाली

भाग्य                     अभाग्य

मानव                    दानव

मूक                       वाचाल, मुखर

मृदुल                    कठोर, निर्मम

मुख                       पृष्ठ, प्रत्तिमुख

महात्मा                 दुरात्मा

मिलन                   विरह

मृत                        जीवित

महत्                     तुच्छ, क्षुद्र, लघु

मुनाफा                 नुकसान

मंगल                    अमंगल

मधुर                     कटु

मालिक                 नौकर

मित्र                       शत्रु

मीठा                     तीखा

मुख्य                     गौण

मृत्य                      अमृत्य, अमर

मनुज                     दनुज

मसृण                    रूक्ष

माता                     पिता

मान                       अपमान

मेहनती                 आलसी

मोक्ष                      बंधन

मेल                       बेमेल

मनुष्य                     पशु, राक्षस

मनुष्यता                 पशुत्ता

महँगा                     सस्ता

मौन                        मुखर

मोटा                      पत्तला

मिटटी                    सोना

मोघ                       अमोघ

मामूली                   गैरमामूली

मुमकिन                 नामुमकिन

मलिन                    निर्मल

मिथ्या                      सत्य

मितव्ययी              अपव्यथी

मौखिक                 लिखित

मरना                     जीना

मोहयुक्त              निर्मोही

बालिका                 वृद्धा

यथार्थ                     कल्पित. कल्पना

यहाँ                       वहाँ

यश                       अपयश

योग                       वियोग

युद्ध                       शांति

योगी                     भोगी

योग्य                     अयोग्य

युवक                    वृद्ध

युवा                       बुढा

राजतंत्र                  जनतंत्र

रत                         विरत

रागी                      विरागी

राग                       विराग

रचना                       ध्वंस

रूपवान                कृरूप

रिक्त                     पूर्ण

राजा                      रंक, प्रजा

राम                       रावण

रेगिस्तान                             नखलिस्तान

रोगी                      नीरोग

राति                      रक

रंगीन                     रंगहीन

रोपण                    उन्मूलन

रुग्ण                      नीरोग

लधु                       दीर्घ

लौकिक                अलौकिक

लिप्त                     अलिप्त

लुप्त                      प्रकट

लाभ                      हानि

लिखित                 मौखिक

लेन                        देन

लौह                      स्वर्ण

लोभ                      त्याग

लोक                     परलोक

लालची                  संतुष्ट

लगाव                    विलगाव, अलगाव

लेना                      देना

लज्जाशील            निर्लज

वक्र                      सरल, ऋजु

वन                       मठ

वसंत      पतझड़

वहिष्कार              स्वीकार, अंगीकार

व्यर्थ       अव्यर्थ, सार्थक

वयष्टि     समष्टि

वाद        प्रतिबाद

वृद्ध        बालक

वृद्धि       हास

वृहत       लघु, क्षुद्र

विकर्षण आकर्षण

विजय     पराजय

विपति    संपति

विधवा    सधवा

विधि       निषेध

विपन्न     संपन्न

विमुख    उन्मुख

वियोग    संयोग

विरत      निरत, रत

विरह      मिलन

विवाद    निर्णय, निर्विवाद

विशालकाय         लधु.

विशिष्ट   साधारण

विस्वास  अविस्वास

विश्लेषण              संलेषण

विशेष     सामान्य

विष        अमृत

विसर्जन  सर्जन

वैमनस्य  सौमनस्य

वैतनिक  अवैतनिक

वीर        कायर

व्यस्त     अकर्मण्य, अव्यस्त

व्यावहारिक          अव्यावहारिक

विपद     सम्पद

विकर्ष    आकर्ष

विहित    निषिद्ध

विस्तीर्ण  संकीर्ण

वाग्मी     अल्पभाषी, मितभाषी

वैध         अवैध

वैधानिक अवैधानिक

विकासशील         अविकासशील

विकसित              अविकसित

विद्वान    मुर्ख

व्यक्ति    समाज .

व्यास      समास

वाचाल   मूक

वैभव      दरिद्रत्ता

विरोध    समर्थन

बैर         मित्रत्ता

विशुद्ध   दूषित

विश्राम    काम

विपुल     न्यून

विश्वासी  अविश्वासी

विलास   तपस्या

वादी       प्रतिवादी

विफलता              सफलता

शत्रु        प्रित्र

शांति      अशांति, क्रांति

शाकाहारी            मांसाहारी

शाम       सुबह

शासक   शासित

शिष्ट       अशिष्ट

शीत       उष्ण

वसंत      पतझर

विद्वान    मूर्ख

वृद्धि       ह्रास

व्यस्त     अव्यस्त

विपत्ति    सम्पत्ति

वक्र        सरल

वियोग    मिलन

वरदान   अभिशाप

विस्तार   संक्षेप

विरत      निरत

विक्रय    क्रय

विसर्जन  अहान

विश्वास   अविश्वास

विनीत    उद्धत

विशिष्ठ   साधारण

विस्तृत   संक्षिप्त

विषाद    आहद

विनाश   निर्माण

विषम     सम

विवाद    निर्विवाद

बहिष्कार              स्वीकार

विमुख    सम्मुख

विशालकाय         क्षीणकाय

व्यवहारिक           अव्यावहारिक

विशिष्ट   सामान्य

विपन्न     सम्पन्न

वृद्ध        तरुण

विकास  ह्रास

विकीर्ण  संकीर्ण

व्यस्त     अकर्मण्य

विश्लेषण              संश्लेषण

वन         मरु

व्यर्थ       अव्यर्थ

व्यय       आय

विख्यात कुख्यात

वन्य        पालित

वक्र        ऋजु

विशालकाय         लघुकाय

सौभाग्य  दुर्भाग्य

साधु       असाधु

सुपुत्र      कुपुत्र

सरस      नीरस

साकार   निराकार

सुर         असुर

सुगंध      दुर्गन्ध

सक्रिय   निष्क्रय

सज्जन    दुर्जन

सावधान असावधान

संधि       विच्छेद

सुख       दुःख

सुन्दर     असुंदर

शिक्षित   अशिक्षित

सदाचार दुराचार

सफल    विफल

स्वजाति  विजाति

सार्थक   निरर्थक

सुकर्म    कुकर्म

सबल     दुर्बल

सहयोगी प्रतियोगी

संयोग    वियोग

सकाम   निष्काम

सुलभ     दुर्लभ

स्तुति      निन्द

सशंक    निश्शंक

सुधा       गर्ल

संन्यासी  गृहस्थ

समष्टि    व्यष्टि

समूल     निर्मल

सुमति    कुमति

सदाशय दुराशय

स्वल्पायु चिरायु

सुपरिणाम            दुष्परिणाम

सौम्य      असौम्य

सुशील   दुःशील

स्वामी     सेवक

सन्धि      विग्रह

सबाध    निर्बाध

स्वार्थ      निस्वार्थ

सक्षम     अक्षम

सलज्ज   निर्लज्ज

सभ्य       असभ्य

सभय     निर्भय

सुकाल   अकाल

सुबह      शाम

स्मरण    विस्मरण

स्वदेशी   परदेशी

समाज    व्यक्ति

स्वकीया परकीया

साक्षर     निरक्षर

सुजन     दुर्जन

सच        झूठ

सजीव    निर्जीव

संक्षेप     विस्तार

सगुण     निर्गुण

सफल    असफल

संतोष     असंतोष

सबल     निर्बल

स्वस्थ     अस्वस्थ

सरल      कठिन

स्वदेश    विदेश

संजीव    निर्जीव

सम        विषम

सजल     निर्जल

सम्मुख   विमुख

सकर्म    निष्कर्म

सनाथ     अनाथ

स्वतन्त्रा  परतन्त्रा

सम्मान   अपमान

सुपथ      कुपथ

सन्तोष   असन्तोष

संकल्प   विकल्प

स्वधर्म    विधर्म

संघटन   विघटन

सत्कर्म   दुष्कर्म

संकीर्णि  विस्तीर्ण

समास    व्यास

सुसंसगति             कुसंगति

सखा      शत्रु

सुगम     दुर्गम

स्थूल       सूक्ष्म

सृष्टि       प्रलय

स्थिर      चंचल

सत्कार   तिरस्कार

सापेक्ष    निरपेक्ष

सादर     निरादर

सदय      निर्दय

संकोच   असंकोच

सुदूर      अदूर

सामान्य  विशिष्ट

सविकार निर्विकार

स्वप्न       जागरण

संगत      असंगत

सुभग     दुभग

संग        निःसंग

आतुर     शांत

आदत्त    प्रदत्त

आदर     अनादर

आदर     अनादर

आदर्श   यथार्थ

आदान   प्रदान

आदि      अंत

आद्र       शुष्क

आधुनिक              प्राचीन

आध्यात्मिक          भौतिक

आय       व्यय

आरम्भ   अंत

आरोह    अवरोह

आलस्य  स्फूर्ति

आवृत    अनावृत

आशा     निराशा

आशीर्वाद             अभिशाप

आसक्त अनाशक्त

आस्था    अनास्था

आहार    निराहार

आहार    अनाहार

आह्वान   विसर्जन

इच्छा      अनिच्छ।

इच्छा      अनिच्छा

इच्छा      अनिच्छ

इहलोक परलोक

ईर्ष्या       प्रेम

ईश्वर       अनीश्वर

उग्र        सौम्य

उचित    अनुचित

उत्कर्ष    अपकर्ष

उत्कृष्ट    निकृष्ट

उत्तम     अधम

उत्थान    पतन

उदार     अनुदार

उद्यमी    आलसी

उधार     नगद

उन्नति     अवनति

उपकार अपकार

उपयुक्त अनुपयुक्त

उपस्थित अनुपस्थित

उपाय     निरुपाय

उर्वर      ऊसर

उषा       संध्या

एक        अनेक

एकता    अनेकता

एकांगी   सर्वांगीण

कनिष्ठ    ज्येष्ठ

कृतज्ञ     कृतघ्न

कृष        स्थूल

कृष्ण      शुक्ल

क्रय        विक्रय

क्षणिक   शाश्वत

खेद        प्रसन्नता

गुप्त       प्रकट

ग्रामीण   शहरी

घात        प्रतिघात

घृणा       प्रेम

छली       निश्चल

छूत        अछूत

जंगली    पालतू

जन्म       मृत्यु

जल        थल

ठोस       तरल

दयालु    निर्दयी

दाता       याचक

दिन        रात

दुर्लभ     सुलभ

धीर        अधीर

नख        शिख

निंदा       स्तुति

निरक्षर   साक्षर

नूतन       पुरातन

प्रत्यक्ष     परोक्ष

बंधन      मुक्ति

बालक   बालिका

मितव्यय अपव्यय

मूक        वाचाल

मोक्ष       बंधन

मौखिक लिखित

यश        अपयश

रक्षक     भक्षक

राजा       रानी

रात        दिन

रुग्ण       स्वस्थ

लक्षण     कुलक्षण

लक्षित    अलक्षित

लगभग  पूरा

लगाव     हटाना

लचीला   कठोर

लड़ना    मिलना

लहू         पसीना

वरदान   अभिशाप

विधवा    सधवा

विधि       निषेध

वृष्टि        अनावृष्टि

शयन      जागरण

शीत       उष्ण

शुभ        अशुभ

शुष्क      आर्द्र

संक्षेप     विस्तार

संतोष     असंतोष

सक्रिय   निष्क्रय

सगुण     निर्गुण

सजीव    निर्जीव

सज्जन    दुर्जन

सफल    असफल

सरस      नीरस

सुगंध      दुर्गन्ध

सौभाग्य  दुर्भाग्य

स्त्री         पुरुष

स्वाधीन  पराधीन

हर्ष         शोक

 

अँधेरा     उजाला

अतिवृष्टि अनावृष्टि

अत्यधिक             अत्यल्प

अंतरंग   बहिरी

अंधकार प्रकाश

अधिकतम            न्यूनतम

अंदर      बाहर

अघम     उत्तम

अंदरूनी              बाहरी

अगम     सुगम

अक्षम     सक्षम

अनभिज्ञ अभिज्ञ

अनाथ    सनाथ

अनुकूल प्रतिकूल

अग्रज     अनुज

अनुग्रह   निग्रह, विग्रह

अज्ञ        प्रज्ञ

अनुलोम विलोम, प्रतिलोम

अग्नि       जल

आकर्षण              विकर्षण

अंगीकार              इनकार

अमर      मर्त्य

अघ        अनघ

अमावस्या             पूर्णिमा

अमृत     विष

अर्जन     वर्जन

अर्थ        अनर्थ

अल्पसंख्यक        बहुसंख्यक

अलभ्य   लभ्य

अर्थी       प्रत्यर्थी

अपराह्न  पूर्वाह्न

अधिकारी             अनधिकारी

अखाद्य   खाद्य

अचर      चर

अजेय     जय

अज्ञान    ज्ञान

अज्ञानी   ज्ञानी

अकर्मण्य              कर्मण्य

अनुरक्त विरक्त

अनय     नय

अपकीत्ति             सुकीर्ति

अंत        आदि

अनित्य   नित्य

अपना    पराया

अलौकिक            लौकिक

अपमान सम्मान

अप्रिय    प्रिय

असाधारण           साधारण

अपेक्षा    उपेक्षा

असभ्य   सभ्य

अपेक्षित उपेक्षित

अमंगल  मगल

अरुचि    रुचि

अशुभ    शुभ

अल्पज्ञ   बहुज्ञ

अल्पायु  दीर्घायु, चिरायु

अनिच्छा इच्छा

अनुचित उचित

अवनत   उन्नत

असमय  सुसमय

अनवसर सुअवसर

अश्रु        हास

अभीष्ट    अन्भिष्ट

अनुपस्थित            उपस्थित

अनेक    एक

अपचय  उपचय

अंडज़    पिंडज

अंसंतुष्ट  संतुष्ट

असंतोष संतोष

आधार   निराघार, अनाधार

आधुनिक              प्राचीन

आगामी विगत

आत्मा    परमात्मा

आयत    निर्यात

आकाश पाताल

आसक्त अनासक्त, निरासक्त

अभ्यंतर  बाहूय

आजादी गुलामी

आरोह    अवरोह

आर्य       अनार्य

आरोही  अवरोही

आगमन गमन

आवश्यक             अनावश्यक

आवाहन विसर्जन

आवृत्त    अनावृत

आध्यात्मिक          आधिभौतिक

आम       ऱवास

आकुँचन प्रसारण

आलस्य  स्फूर्ति

आदत्त    प्रदत्त

आरूढ़   अनारूढ़

आस्था    अनास्था

आज्ञा      अवज्ञा

अतिरिक्त             अनतिरिक्त

आवक   जावक

आगत    अनागत

आतप    छाया, अनातप

आवृत    अनावृत

अकेला   साथ

अनृत      ऋत, तथ्य

अपकार उपकार

अभिमुख              विमुख

अबला    सबला

अचेत     सचेत

अत्र        तत्र

अकाम   सकाम

अर्पित    गृहीत

अकर्त्तव्य              कर्त्तव्य

अपराधी निर्दोष, निरपराध

अभिमान              निरभिमान

अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष

अपकर्ष  प्रकर्ष, उत्कर्ष

अप्रसन्न  प्रसन्न

अपव्यय मितव्यय

अनुर्वरा  उर्वरा

अपूर्ण     पूर्ण

अधर्म     धर्म

अर्वाचीन प्राचीन

आलोक अंधकार

आय       व्यय

आमिष   निरामिष

आस्तिक              नास्तिक

इष्ट         अनिष्ट

इधर       उधर

उत्तरायण             दक्षिणायन

इहलोक परलोक

उत्तम     अधम

इकट्टा    अलग

उपचार  अपचार

इच्छा      अनिच्छा

उर्वर      ऊसर

इति        अथ

उन्नयन   अवनयन

इंसाफ    गैंर-इंसाफ

उपयुक्त अनुपयुक्त

इकहरा  दुहरा

ईद         मुहरंम

उपयोगी अनुपयोगी

उष्ण       शीत, शीतल

इश्वर       अनीश्वर, जीव

ईमानदार             बेईमान

उदास    प्रसन्न, प्रफुल्ल

उचित    अनुचित

उदित     अस्त

उच्च       निम्न

उषा       संध्या

उत्कर्ष    अपकर्ष

उपजीव्य              उपजीवी

उतीर्ण    अनुत्तीर्ण

उपकारक            अपकारक

उरुकृष्ट  निकृष्ट

उतार     चढाव

उत्थान    पतन

उदीची   प्रतीची

उत्साह   निरुत्साह, अनुत्साह

उपजाऊ              बंजर

उदय      अस्त

उपार्जित स्वयंप्राप्त

उत्पतन  निपतन, अवतरण

उदात्त    अनुदात्त

उदार     अनुदार, कृपण

ऊँच       नीच

उद्यम     निरुद्यम

ऊँचा      नीचा

उधार     नकद

ऊसर     उपजाऊ

उद्धत     विनीत

ऊर्ध्वमुख              अधोमुख

उन्नति     अवनति

ऊपर     नीचे

उन्मुख   विमुख

ऋणात्मक             धनात्मक

उन्मुलन मुलन

एक        अनेक

उपकार अपकार

एकता    अनेकता

उपयोग  दुरुपयोग

एड़ी       चोटी

उपर्सग   प्रत्यय

एकमुखी              बहुमुखी

एकतंत्र   बहुतंत्र

उपस्थिति             अनुपस्थिति

उतर      दक्षिण

एकेश्वरवाद           बहुदेववाद

ऐहिक    पारलौकिक

ऐक्य       अनैक्य

ऋजु       कुटिल, वक्र

ऐतिहासिक          अनैतिहासिक

ऐश्वर्य      अनैश्वर्य

औचित्य अनौचित्य

औद्धत्य  अनौद्धत्य

औदार्य   अनौदार्य

अंतर      सतत

औपचारिक          अनौपचारिक

औदत्य   अनौदात्य

कड़वा    मीठा

कटु        मघु

कठिन    सरल, सहज

कीर्ति      अपकीर्ति

कृतज्ञ     कृतघ्न

कृत्रिम    प्राकृत

कृष्ण      कंस’, शुक्ल, श्वेत

कनिष्ठ    ज्येष्ठ

कपूत     सपूत

कृपण     उदार, दानी, दाता

कर्मण्य   अकर्मण्य

कर्कश   क्रोमल, मधुर, सुशील

करुण    निष्करुण, अकरुण, निष्ठुर

कसूरवार              बेकसूर

क्रय        विक्रय

कलुष     निष्कलुष

कुटिल    सरल

कुरूप    सुरूप, सुन्दर

कुसुम    वज्र

कोप       कृपा

कोमल   कठोर

कर्म        अकर्म, निष्कर्म

कपटी    निष्कपट

कर्मठ     अकर्मण्य

क्रिया     प्रतिक्रिया

कृश       स्थूल

क्रुद्ध       शांत

कानूनी   गैरकानूनी

किनारा  बीच

कान्त     कांता

कुमार्ग    सुमार्ग, सन्मार्ग

कुपुत्र     सुपुत्र

कुपुत्री    सुपुत्री

कंटक    निष्कंटक

कड़ा      मुलायम, नरम

कच्चा     पक्वा

कम        अधिक, ज्यादा

कमी      बेशी

काम      आराम, निष्कत्म

काला     गोरा

कुत्सा     प्रशंसा, स्तुति

कमजोर ताकतवर

काबिल  नाकाबिल

कुकर्म    सुकर्म

क्रोधी     अक्रोधी, प्रस्रन्न

क्रेता       विक्रेता

क्रय        विकय

कायर    निडर

क्रोध       क्षमा

कठोर    दयालु

खरीद    बिक्री

खल       सज्जन

खद्य       अखाद्य

खिलना  मुरझाना

खीजना  रीझना

खंडन     मंडन

खरा       खोटा

खुशी      गम

खुश       नाखुश, गमगीन, दुखी

खुला      बंद

खोलना  बाँधना

खुशबु    बदबू

खुशकिस्मत         बदकिस्मत

खुशनसीब            बदनसीब

गगन      धरा, पृथ्वी

गत         आगत

गणतंत्र   राजतन्त्र

गमन      आगमन

गरल      सुधा, अमृत

गरीब     अमीर, धनी

ग्रस्त       मुक्त

गहरा      छिछला

ज्ञान        अज्ञान

ग्राम्य      शिष्ट

गुण        दोष, अवगुण

गुप्त       प्रकट

गुरु         लघु, शिष्य

गीला      सूखा

गृहस्थ    सन्यासी

गृही        त्यागी, सन्यासी

गेय         अगेय

गोचर     अगोचर, गोतीत

गरमी     सरदी

गौरव      लाघव

ग्राह्य       त्याज्य

गंभीर     चंचल

गाढा      पतला, तनु

गूढ़         प्रकट

गलत      सही

गड़बड़  सही

गौण       प्रमुख प्रधान

ग्रहण      त्याग

ग्रामीण   शहरी

गाँव        शहर

ग्रास       मोक्ष

ग्राम       नगर

गाड़ना   उखाडना

गन्दा      साफ़

गुणी       निर्गुणी, दोषी

गद्य        पद्य

गोरक्षक गोभक्षक

घात        प्रतिधात

घरेलू      बाहरी, वन्य

घर         बाहर

घटना     बढना

घृणा       प्रेम

घटाव     जोड़

घटिया    बढिया

चढ़ाव     उतार

चर         अचर

चल        अचल

चाह        अनचाह

चिर        नवीन, अचिर

चिरंतर   नश्वर

चेतन      अचेतन

चोर        साधु

चचल     स्थिर

चतुर       मुर्ख

चाहा      अनचाहा

चालक   बेवकूफ

चुस्त       ढीला

चय         अपचय

चिकना   रुखड़ा

चाँदनी    अँधेरी

चमकदार             चमकहीन

चालू       सुस्त, बंद

चिंतत     निश्चिन्त

चपल      गंभीर

छली, छल            निश्छल

छाँह       धूप

छूत        अछूत

छाया      प्रकाश, रोशनी

क्षुद्र        महान्

छेद्य        अछेद्य

छूट        कैद

क्षणिक   शाश्वत

जीव       निर्जीव

जटिल    सरल

जय        पराजय

जड़        चेत्तन

जल        थल

जवानी    बुढ़ापा

जागरण  निद्रा

जाग्रत     सुषुप्त

जागृति   सुषुप्ति

जात       परजात

जाड़ा      गर्मी

जीवन     मरण

जोड़       घटाव

ज्योति    तम, तिमिर

ज्वार      भाटा

जंगम     स्थावर

ज्येष्ठ       कनिष्ठ

जेय        अजेय

जब        तब

जीवित    मृत

जल्लाद  देवता

जीना      मरना

जंगल     मरुभूमि

जमीन    आसमान

जनता     सरकार

जरा        जवानी

जीवात्मा परमात्मा

ज्योतिर्मय             तपोमय

झूठ        सच

झोपडी   महल

झूठा       सच्चा

झगड़ा    मेल, मिलाप

डरपोक निडर, साहसी

ढलना     चढ़ना

ढीठ       संकोची

ढालवाँ   चढ़।व, चढाई

ताप        शीत

तम         आलोक

तीव्र        मंद

तुक्ष         महान्

तिमिर    प्रकाश, ज्योति

तामसिक              सात्विक

तरल      ठोस

तरुण      वृद्ध

तारीफ   शिकायत

तिक्त      मधुर

तीक्ष्ण     कुँठित

त्तटस्थ    पक्षपाती

तृषा        तृप्ति

त्याज्य    अत्याज्य

तुकांत    अतुकांत

त्यागी     स्वार्थी

थोक       खुदरा

थोड़ा      बहुत

देव         दानव

देवता     राक्षस

देय         अदेय

दुष्ट         सज्जन

देवत्व     दानवत्व

दिन        रात

दिवा       रात्रि

दीर्घकाय              लघुकाय, कृशकाय, क्षीणकाय

देर         सबेर, जल्द

दुराचारी सदाचारी

दंड        पुरस्कार

दाता       कृपण, कंजूस

दूषित     स्वच्छ

दुर्बल      सबल

दक्षिण    उत्तर, वाम

द्रुत         विलंबित

देश        परदेश, विदेश

दुर्दिन     सुदिन

देहाती    शहरी

दुर्गति     सद्गति

दुर्भाग्य   सौभाग्य

दुर्भाव     सद्भाव

दिनचर्या रात्रिचर्या

दोषी       निर्दोष

दयालु    निर्दय

दुर्लभ     सुलभ

दृढ़         विचलित

दृश्य       अदृश्य

दोष        गुण

दूश्यकाव्य            श्रव्यकाव्य

दीर्घ        हस्व

दृदांत     शांत

धनी        निर्धन, गरीब

धर्म         अधर्म

धूप         छाँह

धनवान   निर्धन, दरिद्र

नूतन       पुरातन

न्यून        अधिक

नश्वर       अनश्वर, शाश्वत

निदा       स्तुति

नागरिक ग्रामीण

निर्मल    मलिन

निरामिष सामिष

निर्लज्ज   सलज्ज

निर्दोष    सदोष

निर्माण   विनाश

नगर       ग्राम

नैसर्गिक कृत्रिम

निष्काम सकाम

निरक्षर   साक्षर

नकली    असली

नमकहराम          नमकहलाल

नया        पुराना

नर          नारी, मादा

नवीन     प्राचीन

निगलना उगलना

निडर     डरपोक

नित्य       अनित्य

न्याय      अन्याय

नगर       ग्रामीण

नख        शिख

नफा       नुकसान

निद्रा       जागरण

नेकी       बदी

निशीथ   मध्याहृ

निषिद्ध   विहित

निजी      सरकारी, सार्वजनिक

नम         शुष्क, खुश्क

नराघम   नरोत्तम

नजदीक दूर

नापाक   पाक

नद         नदी

नज़रबंद नजरमुक्त

नमाज    कलमा

नेम         कुनेम

नास्तिक आस्तिक

निर्जीव    सजीव

निरर्थक  सार्थक

निश्चेष्ट     सचेष्ट

निषेध     विधि

नीरस     सरस

नैतिक    अनैतिक

पक्ष         विपक्ष

पतन       उत्थान

पतनोन्मुख            विकासोन्मुख

पंडित     मूर्ख

परमार्थ   स्वार्थ, आत्मार्थ

पराजय  जय

पराया    अपना

परतंत्र    स्वतंत्र

पता        खोज, लापता

परिश्रम   विश्राम

पवित्र     अपवित्र

प्रकट     गुप्त

प्रकाश   अंधकार

प्रख्यात   अख्यात

प्रतीची    प्राची

प्रज्ञ         मूढ़

प्रतिकूल अनुकूल

प्रत्यक्ष     परोक्ष, अप्रत्यक्ष

प्रघान     गौण

प्राप्त      अप्राप्त

प्रयोग     अप्रयोग

प्रलय      सृष्टि

प्रवृत्ति     निवृति

प्रशंसा    निंदा

प्रसाद     विषाद, कोप

पनी        आग

पाप        पुण्य

पालक    संहारक

पाश्चात्य  पूर्वीय

प्राकृतिक              अप्राकृतिक

प्रारंभ     अंत

प्रारंभिक अंतिम

पुरातन   कूस्वा नवीन

पूर्व         पश्चिम, उतर, उपर

पूर्णता     अपूर्णता

प्रेम         घृणा

पूर्णिमा   अमावस्या

पृथु         तनु

पुरस्कार तिरस्कार, दंड

पूरा        अधुरा

प्रश्न         उत्तर

पमुख     सामान्य

पूर्ववर्ती   परवर्ती, उत्तरवर्ती

परतंत्रता सवतंत्रता

प्राण       निष्प्राण

प्रातः       सायं

पुष्ट         अपुष्ट, क्षीण

पोषक    शोषक

प्रसिद्ध    अप्रसिद्ध, अज्ञात

पालन     संहार, पीड़न

पेट         पीठ

प्रदोष     प्रत्युष

प्रथम      अंतिम

प्रभु         भृत्य

प्राय:       विरला

प्रारब्ध    पौरुष

प्रस्कूटित              सकुंचित

पूरब       पश्चिम

परोपकारी            स्वार्थी

पूर्चाह्न     अपराह्न

पर्णकुटी महल, प्रासाद

प्रस्थान   आगमन

पहुँचना  छूटना, खुलना

परिश्रमी आलसी, कामचोर

पुरुष      स्त्री

परकीय  स्वकीय

फलदायक           निष्कल

फायदा  नुकसान

फैला      सिमटा, सिकुड़ा

बंधन      मुक्ति, मोक्ष

बलवान  बलहीन

बहिरंग   अंतरंग

बाहूय     अभ्यतर

बाढ़        सूखा

बर्बर       सभ्य

बच्चा      बुढा

बढ़िया    घटिया

वुरा        भला

बालक   वृद्ध

बुराई      भलाई

बहार      पतझड़, खिजाँ

बाहर      भीतर

बसाना   उजाड़ना

बनाना    बिगाडना

बीमार    नीरोग, स्वस्थ

बहिस्कार      स्वीकार, अंगीकार

बुद्धिमान        बुद्धिहीन, मूर्ख

बेगम      बादशाह

बली       निर्बल

वैर          मित्रता, दोस्ती

वृहत       लघु

 

बच्चों के लिए विपरीत शब्दों को पढ़ाना

जब यह बच्चों के लिए आवश्यक मानकों की बात करता है, तो विपरीत शब्द सूची में शीर्ष पर हैं। विपरीत वाक्यांशों के जोड़े हैं जो एक ही बार में हर भिन्न का खंडन करते हैं या विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए, ‘इन’ ‘आउट’ के विपरीत है।

इसे दिखाने के लिए, कोई बच्चों को एक कोमल खिलौना और एक कठिन चट्टान दिखा सकता है। माता-पिता और प्रशिक्षक भी उन्हें ‘उच्च’ के लिए आकाश जितना प्राप्त कर सकते हैं और ‘निम्न’ के लिए जमीन पर नीचे तक पहुंच सकते हैं।

बच्चों को विपरीत शब्द सिखाने के लिए एक विपरीत पुस्तक बनाएं
हमेशा किसी आसान चीज से शुरुआत करें और साथ ही साथ युवाओं को विपरीत वाक्यांश सिखाएं। शिक्षक और माता और पिता एक बच्चे के लिए एक आसान ई-बुक एक साथ रख सकते हैं। हालांकि, यह पृष्ठों को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लेमिनेट करने में सहायता करता है। ई-ई-पुस्तक बनाने के लिए, नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

बच्चों के लिए आसान विपरीत शब्दों की सूची बनाएं।

कागज़ की चादरें लें और उन्हें चौथाई भाग में मोड़ें और उन्हें लंबवत और क्षैतिज रूप से 1/2 में मोड़ें।
फिर, चार पेज बनाने के लिए मुड़ी हुई पट्टियों के साथ कम करें।
बच्चे को प्रत्येक पृष्ठ पर एक वाक्यांश लिखने दें, ताकि विपरीत वाक्यांश हर दूसरे का सामना करें।
विपरीत वाक्यांशों को फिट करने के लिए एक फोटो बनाएं।
पृष्ठों को स्टेपल करें और बच्चों को एक कवर बनाने की अनुमति दें (स्टेपल से पहले टुकड़े टुकड़े करना सुनिश्चित करें)।
कभी-कभी माता-पिता दुकानों के भीतर किताबें ढूंढ सकते हैं जो उपयोगी हो सकती हैं और कई बार स्टोर कर सकती हैं, या प्रिंट करने योग्य किताबें जो ऑनलाइन हो सकती हैं, या जिन्हें बच्चे रंग सकते हैं। यह एक बच्चे या प्रीस्कूलर के बुकशेल्फ़ में अविश्वसनीय परिवर्धन में से एक है, और यह उन्हें भी जांच करने में सहायता करता है।
ओस्मो बच्चों के लिए सुखद खेल, खेल और अध्ययन सामग्री की एक विस्तृत विविधता प्रस्तुत करता है। इन्हें शिक्षित करना और समझना काफी आसान है।

Leave A Comment